Pri práci opatrovateľky sa môžete stretnúť s legislatívnymi bariérami ohľadne zdravotného poistenia, preto sa Vám pokúsime priblížiť  pár najbežnejších príkladov a pomôžeme objasniť princíp ich  fungovania:

  1. Opatrovanie v Rakúsku – Živnostník

Ak opatrovateľka, ktorá má otvorenú živnosť v Rakúsku a má trvalé bydlisko na Slovensku a vykonáva svoju činnosť len v Rakúsku, bude poistená len v rakúskom systéme sociálneho zabezpečenia a v tomto štáte si môže uplatniť nárok na všetky dávky sociálneho zabezpečenia. Lekára však môže navštevovať aj v štáte bydliska, na Slovensku. V prípade, že opatrovateľka má otvorenú živnosť v Rakúsku a chce vycestovať do Nemecka, musí túto živnosť predtým pozastaviť alebo zrušiť a po uplynutí zákonnom stanovenej 30 dní, môže vycestovať do Nemecka.

  1. Opatrovanie v Nemecku – Zamestnanec

V prípade, že opatrovateľka je dočasne vysielaná svojim zamestnávateľom na výkon práce do Nemecka a zamestnávateľ má sídlo na území Slovenskej republiky, musí byť minimálne 30dní pred vyslaním prihlásená v slovenskej zdravotnej poisťovni. V takom prípade ak zamestnávateľ splní podmienky stanovené európskou legislatívou, podáva žiadosť o vystavenie formulára A1 z dôvodu vyslania. Žiadosť sa podáva príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla spoločnosti. Vyslanie však nemôže presiahnuť dobu 24 mesiacov. Formulár A1 potvrdzuje, že opatrovateľka bude naďalej platiť poistné na sociálne zabezpečenie na Slovensku a že je oslobodená od povinnosti platiť poistné na sociálne zabezpečenie v Nemecku.

  1. Opatrovanie v Nemecku – Živnostník

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má trvalé bydlisko na Slovensku a vykonáva svoju činnosť v Nemecku, musí v dostatočnom časovom predstihu pred vyslaním podať žiadosť o vystavenie formulára A1 z dôvodu vyslania. Žiadosť sa podáva príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska na Slovensku. Tento Formulár zaručuje, že dotyčná osoba bude naďalej platiť poistné na sociálne zabezpečenie na Slovensku a je oslobodená od povinnosti platiť poistné na sociálne zabezpečenie v Nemecku.